Artykuły

List pasterski Biskupa Rzeszowskiego na Wielki Post 2015 r.

Umiłowani Bracia i Siostry! 1.Słowa proroka Joela ze Środy Popielcowej zobowiązują, byśmy wszyscy: duchowni i świeccy, ogłaszali sobie nawzajem czas postu, pokuty i nawrócenia. Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości” (Jl 2,13). Wszystkich nas obowiązuje pokuta, której wyrazem jest post i wstrzemięźliwość. Wszyscy mamy się ciągle odwracać od grzechu, rodzącego śmierć i zwracać do Miłosiernego Boga, prosząc o przebaczenie. Na potwierdzenie takiej postawy przyjęliśmy na głowę poświęcony popiół i podjęliśmy czas wielkiej modlitwy o odpuszczenie grzechów, wołając: „Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni!”. Konkretnym wyrazem nawrócenia jest przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty. Ustanowił go Chrystus w dniu swojego zmartwychwstania. To On sam, pod osłonami sakramentalnej spowiedzi, chce się z nami spotykać, by nas przyciskać do swego zranionego Serca i dać nam pocałunek pokoju. Bóg naprawdę chce radować się naszymi powrotami i wciąż nam grzechyCzytaj dalej…


List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 28 grudnia 2014 r.

Głosić z radością Ewangelię o rodzinie                 Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłością Boga do człowieka. Oto Bóg wcielony, Jezus Chrystus, wybrał ludzką rodzinę, aby przyjść do każdego człowieka i nauczyć go miłować. Skoro Chrystus nie bał się miłości, co więcej, w pełni objawił człowiekowi prawdę o Bogu, który jest miłością to i my, ludzie wierzący, chcemy w tę Niedzielę Świętej Rodziny odkrywać prawdę o Miłości. W Liście do Rodzin św. Jan Paweł II pisał: „Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, ‹Bóg z Boga i Światłość ze Światłości›, wszedł w dzieje ludzi przez rodzinę: ‹przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, (…) ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu›” (Gaudium et spes, 22). Tak, Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach. 1.      Rodzina – miejsce kształtowania się człowieczeństwa Dzięki Bożej Opatrzności przeżywaliśmy w tym roku w dniach 5 – 19Czytaj dalej…


Rok Życia Konsekrowanego

Drodzy bracia i siostry! Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego. W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). WszystkieCzytaj dalej…


Jan Paweł II – świętymi bądźcie – List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski (12 października 2014 r.)

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!              Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5, 1). Również Chrystus odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12, 1-9). Opowiedziana przez Niego przypowieść dotyczy narodu wybranego, ale nie tylko. Umiłowaną winnicą jest człowiek, który, dzięki pracy nad sobą, przynosi dobre owoce lub też zaprzepaszcza otrzymane od Boga dary. A Bogu zależy na tym, by człowiek stworzony na jego obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27), nieustannie ten obraz i podobieństwo dopełniał swym własnym wysiłkiem, żyjąc w prawdzie, w wolności, a nade wszystko w klimacie miłości Boga i braci.  1.      Potrzeba świętości              Już za tydzień będziemy przeżywać XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!” Słowa te zostały zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej, gdzie Pan Bóg nawołuje: „Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11, 45). Wezwanie do świętościCzytaj dalej…


List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września 2014 r.

Wychowywać do prawdy Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium. Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny. 1. Potrzeba uznania obiektywnej prawdy Pan Bóg na kartach Biblii przypomina nam rolę prawdy i miłości w życiu człowieka. Źródłem tej troski jest miłość Stwórcy do stworzenia, poddawanego ciągłej pokusie ulegania kłamstwu, którego ojcem jest „władca tego świata” (J 12,31). ProrokCzytaj dalej…List Biskupa Rzeszowskiego z racji 50-tej rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Władysława Findysza

12.08.2014 r.   Umiłowani Diecezjanie,   W bieżącym roku, w dniu 21 sierpnia, przypada  50 – ta rocznica śmierci bł. ks. Władysława Findysza, niezłomnego świadka wiary pierwszego męczennika systemu komunistycznego w Polsce. Rocznica ta stanowi doskonałą okazję, by przybliżyć jego życie i działalność. 1. Współczesny świat, współczesny człowiek potrzebuje świadków wiary, czyli ludzi którzy swym autentycznym i bezkompromisowym życiem ukażą rzeczywistość nadprzyrodzoną; którzy potrafią przeciwstawić się złu i wiernie podążać za dobrem. Tacy ludzie bowiem z jednej strony potwierdzają, iż możliwa jest realizacja powołania do świętości, zaś z drugiej – pozostawiają innym przykład do naśladowania. Przykład wierności Bogu i Jego zasadom dał swoim życiem bł. ks. Władysław Findysz. Jego posługa kapłańska przypadła w trudnym okresie najnowszych dziejów Polski, a mianowicie w okresie panowania dwóch bezbożnych totalitaryzmów – faszystowskiego i komunistycznego. Oba stanowiły wielkie zagrożenie dla Kościoła oraz dla wiary i moralności jego członków. Ks. Findysz stanął w obronie tych wartości,Czytaj dalej…


Informacje o książce profesora Bogdana Chazana “Prawo do życia”

W załączeniu przesyłamy informację o książce profesora Bogdana Chazana “Prawo do życia”, wydanej przez Wydawnictwo WAM. W ofercie załączono kod rabatowy na jej zakup. Jezuici oferują także szereg materiałów, które poprzez tę książkę służą sprawie ochrony życia. Prosimy o rozpropagowanie tej książki wśród wiernych. Z wyrazami szacunku Ks. Jerzy Buczek Kanclerz Kurii


List biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby nt. Festiwalu Wiary

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego! Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w finale Festiwalu Wiary, który już po raz drugi przeżywać będziemy w Rzeszowie w dniach od 18 do 21 czerwca. Wraz z Organizatorami proszę, by środa 18 czerwca – pierwszy dzień finału Festiwalu Wiary, była dniem postu i pokuty za popełniane grzechy. Św. Paweł Apostoł Narodów w liście do Rzymian napisał: „Wszyscy (bowiem) zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Jako grzesznicy potrzebujemy nawrócenia. Niech dzień postu i pokuty przyniesie błogosławione owoce nawrócenia dla nas wszystkich. Wieczorem tego dnia, w Wigilię Uroczystości Bożego Ciała o godz. 19.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej na Podpromiu w Rzeszowie, będziemy sprawować nabożeństwo przebłagalne i adorować Chrystusa w Jego krzyżu. Będzie to też czas przystępowania do spowiedzi i pojednania z braćmi i siostrami. Zapraszam wszystkich kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich do modlitwy przebłagalnej zaCzytaj dalej…


List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014

Bądźcie apostołami miłosierdzia 1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Staje więc przed nami apostolskie zadanie, w którym – jak mówił św. Jan Paweł II – „potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. (17 VIII 2002) Blask prawdy, przebaczenia i wiernej miłości płynie z otwartego serca Jezusa Miłosiernego, który pozdrawia nas dzisiaj słowami: Pokój wam! (J 20,19). Dar pokoju był potrzebny Jego uczniom, którzy po dramacie Wielkiego Tygodnia trwali w zamknięciu przed światem. W najtrudniejszym momencie opuścili swojego Mistrza, zaparli się Go publicznie, pozwolili sięCzytaj dalej…


 • Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 • Msze Święte:

  W Niedziele i Święta:

  7:30 | 10:30 | 14:00

  W dni powszednie:

  - czas letni: 18:00

  - czas zimowy: 17:00

 • Archiwa

 • Support & Made by

  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP