Godziny przyjęć:

W dni powszednie

-pół godziny przed Mszą św.

W ważnych sprawach o każdej porze.

Informacje  o Sakramencie Chrztu Świętego

Zapisy w Kancelarii (w godzinach przyjęć) najpóźniej w poniedziałek poprzedzający niedzielę chrztu

Niezbędne dokumenty

 • akt urodzenia dziecka
 • dowód osobisty
 • rodzicami chrzestnymi powinny być osoby wierzące od 16 roku życia, które przyjęły sakrament Bierzmowania
 • rodzice chrzestni powinni przedstawić zaświadczenie dopuszczające do godności ojca chrzestnego (matki chrzestnej) ze swojej parafii
 • podpisy pod akem chrztu składane są po liturgii sakramentu
Informacje o Sakramencie Małżeństwa

Przynajmniej trzy miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia wszelkich formalności ( może to być o wiele wcześniej).

Narzeczeni otrzymują

 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonego/narzeczonej
 • kartki do dwóch spowiedzi św.

Powinni ustalić z  p. organistą i p. kościelnym czynności związane z liturgią sakramentu Małżeństwa

Niezbędne dokumenty

 • dowody osobiste
 • metryki chrztu świętego
 • świadectwa bierzmowania
 • świadectwa z katechezy z zakresu szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • dokumenty z USC do małżeństwa konkordatowego (3 egzemplarze)
 • jeśli narzeczony/narzeczona mieszka na terenie innej parafii – świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód

Na dziesięć minut przed ślubem świadkowie przychodzą  do zakrystii

 • oddają karteczki od spowiedzi państwa młodych
 • przekazują obrączki ślubne

Akt ślubu spisywany jest w zakrystii, bezpośrednio po liturgii sakramentu. Świadkowie zobowiązani są do przedstawienia dowodów osobistych.

Informacje o pogrzebie

Niezbędne dokumenty

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie od kapłana o przyjętych przed śmiercią sakramentach

Wypada zamówić posługę p. kościelnego i p. organisty oraz omówić z opiekunem cmentarza miejsce i sposób grzebania zmarłej osoby.

Osobą zarządzającą cmentarzem jest ks. proboszcz. Bez jego zgody i wiedzy nie wolno wykopywać grobu i dokonywać pochówku zmarłego.

Wykonywanie trwałego nagrobka należy zgłosić w kancelarii parafialnej.

 

Ekshumacja – wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania.


Wymagania dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783).

Zgodnie z powyższymi przepisami :

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :

- pozostały małżonek,
– krewni zstępni,
– krewni wstępni,
– krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
– powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

2. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.

3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna :

- w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
– we wczesnych godzinach rannych,
– o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,

- przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego),

- o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza tj. ks. proboszcza.

4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne takie jak : cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjiozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływam 2 lat od dnia zgonu.

5. Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumacje będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.

6. Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.