Strona archiwalna

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK, 1285).

Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

  • uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
  • złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
  • udział w katechizacji szkolnej
  • przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
  • osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który przygotowuje go do przyjęcia sakramentu oraz pomaga mu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Św., którego otrzymał.

Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.

Funkcję świadka może pełnić też inna osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i prowadzi życie zgodne z zasadami Ewangelii.